Humansoft ERP

Oferujemy Państwu oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem firmy Humansoft.

humansoft erp dsg software

Dla średnich i dużych firm polecamy produkt Hermes SQL. Jest to inteligentny, innowacyjny i prosty w obsłudze system ERP zbudowany na bazie wieloletnich doświadczeń i wiedzy specjalistów Humansoft. Oparty na modułowej konstrukcji pozwala wdrażać poszczególne rozwiązania w miarę potrzeb firmy oraz ściśle i szybko dostosować je do strategii przedsiębiorstwa.

Natomiast dla mikro i małych firm oferujemy linię profesjonalnych programów MiniCorax i Corax.
To nowoczesne i proste w obsłudze systemy, które zyskały uznanie wielu właścicieli, przedsiębiorców, księgowych, kadrowych a także zwykłych użytkowników. Dziś z systemów MiniCorax i Corax korzysta kilka tysięcy małych przedsiębiorstw.

 

I. HERMES SQL – NOWOCZESNY SYSTEM ERP

Program przeznaczony do obsługi średnich firm produkcyjnych, handlowych i usługowych niezależnie od branży, w jakiej działają. Dostarcza sprawdzone rozwiązania wspierające nowoczesne metody zarządzania firmą. Obsługuje i jednocześnie integruje wszystkie kluczowe obszary: sprzedaż, dystrybucję, e-commerce (B2B, EDI), zaopatrzenie, gospodarkę magazynową, produkcję, usługi, kadry i płace oraz finanse i księgowość. Dzięki temu pozwala w pełni kontrolować sytuację w przedsiębiorstwie.
HermesSQL dobrze wdrożony i efektywnie wykorzystywany przynosi firmie szybkie i konkretne korzyści biznesowe.

Hermes SQL ERP dsg software

 

… humansoft HermesSQL automatyzuje i kontroluje wszystkie kluczowe procesy związane ze sprzedażą i obsługą klienta. Wspiera firmę od momentu planowania i zaopatrzenia, aż po dystrybucję towarów. Jest kompletnym rozwiązaniem dla firm prowadzących handel na terenie kraju, jak również poza jego granicami…

Hermes ERP DSG Software

Umożliwia spójną i kompleksową obsługę wszystkich sfer działalności przedsiębiorstwa, pozwalając zoptymalizować wewnętrzne procesy w obrębie całej firmy.
Wspomaga zarządzanie na wszystkich poziomach decyzyjnych udostępniając zaawansowane narzędzia analityczne do tworzenia różnego typu analiz, raportów i zestawień.
Pozwala zaprojektować indywidualne rozwiązania i dopasować istniejącą funkcjonalność do obsługi niestandardowych potrzeb przedsiębiorstwa (funkcjonalność na „zamówienie”).
Współpracuje z zewnętrznymi aplikacjami klasy CRM, WMS, Business Intelligence, systemem obiegu dokumentów oraz aplikacją mobilną. Może być zintegrowany z dowolnym programem. Gwarantuje ergonomiczną i wygodną pracę opartą na nowoczesnym interfejsie i intuicyjnym sposobie poruszania się po opcjach systemu. Niespotykaną cechą programu jest możliwość obsługi przy pomocy klawiatury niemal wszystkich jego funkcji.

Umożliwia szybką pracę z dokumentami – daje możliwość korzystania z mechanizmów automatyzujących proces ich tworzenia (funkcja przekształcania dokumentów, przenoszenia treści dokumentów, schowek dokumentów, funkcja wyfakturowania dokumentów). Zapewnia efektywną pracę w sieci, szybką obsługę dużej grupy użytkowników oraz bezpieczeństwo danych.
Jest stale rozwijany i na bieżąco aktualizowany do zmian w przepisach prawno-podatkowych.

MODUŁY SYSTEMU

♦ Licencja na serwer (moduł handlowo-magazynowy)
obejmuje narzędzia do zarządzania gospodarką wielomagazynową, obsługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej, zarządzania promocjami i cenami oraz obsługi obszaru finansowego

ERP Hermes SQL DSGSoftware

♦ Controlling sprzedaży
daje wsparcie w zakresie analizowania, kontrolowania i prognozowania sprzedaży; pozwala na budowanie różnych scenariuszy sprzedaży.

♦ Obsługa walut
umożliwia obsługę sprzedaży i zakupów prowadzonych w walutach obcych oraz związanych z nimi obligatoryjnych rozliczeń z US.

♦ Obsługa handlowców
pozwala efektywnie zarządzać siecią przedstawicieli handlowych i naliczać sprzedawcom prowizje w oparciu o różne kryteria.

♦ Mobilny handlowiec
nowoczesna aplikacja dla mobilnych handlowców ułatwiająca proces sprzedaży w terenie; aplikacja ściśle zintegrowana z systemem humansoft HermesSQL

♦ System lojalnościowy
przeznaczony do obsługi programów lojalnościowych opartych na naliczaniu i gromadzeniu punktów oraz wymianie ich na bonusy; umożliwia obsługę kart identyfikacyjnych.

♦ EDI (Electronic Data Interchange)
wspomaga proces elektronicznej wymiany dokumentów handlowych pomiędzy partnerami biznesowymi (np. firmą a siecią handlową).

♦ Zamówienia i rezerwacje
upraszcza obsługę zamówień własnych oraz zamówień na sprzedaż; posiada mechanizm automatycznej rezerwacji towarów

♦ Lokalizacje
pozwala zarządzać położeniem towaru w magazynie

♦ Opakowania zwrotne
usprawnia proces ewidencji i zarządzania opakowaniami zwrotnymi i bezzwrotnymi.

♦ Zarządzanie produkcją
najbardziej zaawansowane funkcjonalnie rozwiązanie przeznaczone do zarządzania procesami związanymi z technologicznym przygotowaniem produkcji oraz planowania i realizowania produkcji jednostkowej i masowej

♦ Kompletacja
obsługa uproszczonych procesów produkcyjnych związanych z kompletowaniem i konfekcjonowaniem towarów oraz demontażem wyrobów.

♦ Serwis i usługi
pełna ewidencja i nadzór nad realizacją zleceń usługowych i serwisowych

♦ Plany transakcji
seryjne tworzenie i drukowanie faktur sprzedaży z jednoczesną aktualizacją stanu rozrachunków

♦ Książka Przychodów i Rozchodów
służy do prowadzenia uproszczonej księgowości opartej na Książce Przychodów i Rozchodów

♦ Księga Handlowa
kompleksowe rozwiązanie przeznaczone dla działów zajmujących się prowadzeniem pełnej księgowości w firmach o różnych profilach działalności, w tym również w spółkach prowadzących transakcje wielowalutowe.

♦ Import wyciągów bankowych
automatyzuje proces rejestracji w programie wyciągów bankowych równolegle aktualizując stan rozrachunków.

♦ Środki trwałe
wspiera firmę w zakresie ewidencjonowania i amortyzowania majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

♦ Kadry i Płace
zapewnia efektywną obsługę obszaru kadrowo-płacowego w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, instytucjach budżetowych oraz zakładach pracy chronionej.

♦ E-Deklaracje
uproszcza formalną stronę prowadzenia działalności gospodarczej poprzez możliwość elektronicznego przesyłania do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych PIT oraz VAT

♦ OrangeSquid Standard (środowisko rozszerzeń)
podstawowy pakiet narzędzi programistycznych służących do modelowania systemu zgodnie z potrzebami firmy i poszczególnych użytkowników. Zawiera: generator raportów, mechanizmy do budowania dodatkowych wyrażeń filtrujących dane, tworzenia własnych widoków (tabel), dodatkowych pól w kartotekach systemu oraz funkcje użytkownika i tzw. „wtyczki” służące do tworzenia drobnych rozszerzeń funkcjonalnych w programie

DSG Software Hermes SQL

♦ OrangeSquid Professional (środowisko rozszerzeń)
zestaw zaawansowanych narzędzi programistycznych przeznaczony dla najbardziej wymagających przedsiębiorstw. Daje największe możliwości dopasowania oprogramowania do potrzeb biznesowych firmy poprzez możliwość zaprojektowania własnych rozwiązań branżowych oraz programów rozszerzających podstawową funkcjonalność systemu

RAPORTOWANIE I CONTROLLING

Nowoczesne aplikacje analityczne są istotnym elementem efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwalają odnajdywać między danymi ukryte zależności, zmieniając je na wiedzę, a te na realne oszczędności lub dodatkowe przychody dla firmy. Dają również szansę szybszego niż konkurencja reagowania na nowe potrzeby klientów i zmiany rynkowe.

W programie humansoft HermesSQL dostępne są gotowe do użytku raporty pozwalające analizować i kontrolować kluczowe procesy zachodzące w firmie. Możliwe jest również, w prosty sposób, zaprojektowanie własnych zestawień dopasowanych do potrzeb firmy i użytkownika. Jednak największe możliwości raportowe udostępnia aplikacja Business Intelligence – QlikView współpracująca ściśle z system humansoft HermesSQL. Wspólnie  tworzą one pełny zestaw narzędzi analitycznych do budowania wszelkiego typu analiz  biznesowych, niezbędnych w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych i organizacyjnych.

Analizy Humansoft dsg software

Raporty w poszczególnych obszarach:
Sprzedaż (controlling sprzedaży) – umożliwiają analizowanie sprzedaży z wielu  perspektyw, m.in. czasu, produktów, przedstawicieli handlowych, kanałów dystrybucji,  grupy odbiorców, regionu czy wielkości transakcji. Pozwalają dogłębnie analizować  dynamikę trendów rynkowych a także planować i prognozować sprzedaż.

Najpopularniejsze analizy to:

  • analiza wg zasad Pareto,
  • ranking TOP 20 klientów, towarów, handlowców,
  • analiza głównych wskaźników sprzedaży (obrót netto, brutto, marża, ilość – kwotowo i procentowo),
  • porównanie sprzedaży artykułów i grup towarów rok do roku z wyznaczeniem linii trendu  analiza „co jeśli” umożliwiająca budowanie symulacyjnych scenariuszy sprzedaży z możliwością prześledzenia ich wpływu na wynik firmy.

Marketing – raporty pozwalają uzyskać informacje na temat grup klientów, popytu na  określone produkty oraz inne dane potrzebne do zaplanowania i przeprowadzenia  kampanii marketingowych oraz akcji promocyjnych. Przy pomocy analiz można na bieżąco monitorować kluczowe wskaźniki prowadzonych kampanii, takie jak: wysokość sprzedaży, osiągniętej marży czy sprzedanej ilości towarów.

Logistyka – pełne raportowanie pozwala zracjonalizować procesy w dystrybucji, logistyce i  magazynowaniu. Raporty przeznaczone do analizowania dostawców, zakupów oraz stanów magazynowych pozwalają usprawnić politykę zakupów, negocjować ceny jak również minimalizować wszelkie koszty związane z zakupem.

Finanse i księgowość – zaawansowane analizy i raportowanie przekrojowe danych  księgowych i finansowych służą pełnej kontroli działalności przedsiębiorstwa oraz zarządzaniu płynnością finansową firmy. Analizy płatności pomagają na bieżąco monitorować stan należności i zobowiązań a także wesprzeć proces windykacyjny. Możliwe jest swobodne definiowanie dowolnych sprawozdań finansowych, takich jak: „Bilans”, „Rachunek wyników”, czy „Rachunek Przepływów Pieniężnych – Cash Flow” oraz sporządzanie symulacyjnych zestawień (np. zestawienie obrotów i sald, obroty konta) w oparciu o zadekretowane, niezaksięgowane dokumenty. Bieżące analizowanie kosztów w stosunku do sprzedaży, jak również założonych budżetów pozwala na wykrycie potencjalnych zagrożeń i odstępstw od przyjętych wartości a także na  szybkie podjęcie działań korygujących. Narzędzia analityczne pozwalają tworzyć nie tylko raporty porównujące okresy analogiczne ale także wartości z dowolnie wskazanych  przedziałów czasu (np. możliwość porównania pierwszego półrocza 2013 roku z ostatnim kwartałem 2011 roku, w którym wprowadzono nowy towar). Analizy mogą również  porównywać niepowiązane bezpośrednio ze sobą wartości, jak chociażby wzrost sprzedaży  ze wzrostem zatrudnienia.

Produkcja – interaktywne, prezentowane na wszystkich poziomach wizualizacji analizy produkcyjne dają możliwość śledzenia realizowanych zleceń produkcyjnych na każdym etapie produkcji. Pełna kontrola nad przebiegiem produkcji pozwala na sprawną jej realizację a w przypadku wykrytych odchyleń od planu na natychmiastową reakcję. Raporty wydajnościowe pracowników i maszyn umożliwiają na bieżąco ocenę  efektywność ich pracy. Analiza rzeczywistego kosztu wytworzenia wyrobu daje możliwość porównania poniesionych kosztów z planowanymi. Z pomocą analiz można również precyzyjnie zaplanować potrzeby materiałowe oraz zdolności produkcyjne firmy.

 

II. CORAX I MINICORAX

Humansoft Corax

Corax to program dla firm poszukujących kompleksowych i niezawodnych rozwiązań do obsługi i prowadzenia małego przedsiębiorstwa. Sprawdza się w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

Charakteryzuje się bogatą funkcjonalnością, elastycznością i intuicyjnym sposobem obsługi. Pozwala prowadzić sprzedaż, zakupy oraz związane z nimi obligatoryjne rozliczenia nie tylko w PLN, ale także w walutach obcych. Posiada także specjalną wersję zaprojektowaną dla biur rachunkowych.

MiniCorax

MiniCorax to popularny i stosunkowo niedrogi program dla małych podmiotów gospodarczych i nowo powstałych firm. Posiada nowoczesną a zarazem praktyczną i wygodną w użyciu funkcjonalność. Dzięki niej Twoja praca stanie się łatwiejsza i lepiej zorganizowana!

Dostępne w systemie rozwiązania umożliwiają pełną obsługę firm handlowych, produkcyjnych i usługowych. Modułowa budowa programu zapewnia dowolny wybór rozwiązań adekwatnych do potrzeb firmy. Program dostępny jest w atrakcyjnych pakietach promocyjnych.

Corax ver Minicorax